Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 16 Μαϊος 2000

Απόφαση 137/2000

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η επιβολή προστίμου στις εταιρείες Κ. & Ν. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ και ΑΓΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΣ Α.Ε., για παράβαση του άρθρου 25 παρ. 1 του ν. 703/77 όπως ισχύει.