Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 02 Αυγούστου 2000

Απόφαση 151/2000

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 3.5.2000 γνωστοποιηθείσας, βάσει του άρθρου 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης των εταιρειών με τις επωνυμίες ΕΤΕΘ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ και JOANNOU & PARASKEVAIDES (OVERSEAS) LIMITED, η τελευταία με διακριτικό τίτλο «J&P OVERSEAS LTD», που θα πραγματοποιηθεί με την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της πρώτης από την ελεγχόμενη από την δεύτερη αυτών εταιρεία με την επωνυμία ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ και με διακριτικό τίτλο «ΑΒΑΞ Α.Ε.».