Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 02 Αυγούστου 2000

Απόφαση 155/2000

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν η από 16.11.1999 (αριθ.πρωτ.2162) αίτηση του εμπόρου Φίλιππου Ταγκόπουλου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγρ. 4 του ν.703/77, όπως ισχύει, για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά 1) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ''ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ'', 2) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ''ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.'', 3) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ''ΣΕΚΑΠ Α.Ε.'', 4) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ''Γ.Α.ΚΕΡΑΝΗΣ'' και 5) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ''ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Θ.Δ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Α.Ε.'' κατά των οποίων έχει υποβάλλει στην Γραμματεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού την από 16.11.1999 καταγγελία για παράβαση των άρθρων 1 παράγρ. 1 και 2 του ιδίου ως άνω νόμου.