Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 03 Απριλίου 2019

Απόφαση 682/2019

Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 6892/20.11.2018 προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης, κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 3959/2011, για την απόκτηση του 97,8723% των μετοχών της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ» από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Απόφαση 682/2019
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 682/2019
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 3η Απριλίου 2019
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Αλουμίνιο
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Φάση ΙΙ (Άρθρο 8 παρ. 6 και 8 Ν. 3959/2011)
Διατακτικό Εγκρίνει με ανάληψη δεσμεύσεων
Γνωστοποιούσα/-ες ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ελεγχόμενη/-ες ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ.
Περίληψη Απόφασης  
Ένδικα Μέσα Οριστική απόφαση. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -