Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 02 Αυγούστου 2000

Απόφαση 163/2000

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 14.1.2000 γνωστοποιηθείσας, βάσει του άρθρου 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης επιχειρήσεων, που θα πραγματοποιηθεί με την εξαγορά από την εταιρεία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. του 40% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧ/ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΚΜΕ) και στην απόκτηση κοινού ελέγχου επί της τελευταίας εταιρείας από την πρώτη αυτών και τον Βασίλειο Καρυώτη.