Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2000

Απόφαση 172/2000

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 8 Αυγούστου 2000 γνωστοποιηθείσας, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης των επιχειρήσεων Stiga Forvaltning AB και Cinquedi S.p.A.