Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011

Απόφαση 531/2011

Θέμα της συνεδρίασης : Λήψη απόφασης επί της εφαρμογής του άρθρου 26 του ν. 703/1977 (ΦΕΚ Α΄ 278), όπως ίσχυε, για παρακώλυση – παρεμπόδιση έρευνας κατά τη διεξαγωγή επιτόπιου ελέγχου από υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στα γραφεία α)της εταιρίας ΜΥΛΟΙ ΚΑΠΛΑΝΙΔΗ Α.Ε. και β) του Συνδέσμου Ελλήνων Αλευροβιομηχάνων την 19.8.2010.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, με την εξής σύνθεση:
Πρόεδρος: Δημήτριος Κυριτσάκης
Μέλη: Ιωάννης Μπιτούνης,
Δημήτριος Λουκάς,
Νικόλαος Τραυλός,
Βασίλειος Νικολετόπουλος,
Δημήτριος Δανηλάτος,
Μιχαήλ Τσαγκατάκης, λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους, Δημητρίου Αυγητίδη.
Γραμματέας: Παρασκευή Α. Ζαχαριά.