Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012

Απόφαση 553/2012

Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 - 3 του ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93 Α΄/20.04.2011) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» σε σχέση με την
απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».

Απόφαση 553/2012
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 553/2012
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 13η Δεκεμβρίου 2012
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Λιανική-Επιχειρηματική-Επενδυτική Τραπεζική, Διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Ασφαλιστικές Υπηρεσίες, Χρηματοδοτική Μίσθωση, Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, Μέσα Πληρωμών-Κάρτες, 
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Φάση Ι (άρθρο 8 παρ. 3 ν. 3959/2011)
Διατακτικό Απόφασης Εγκρίνει
Γνωστοποιούσα/-ες ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Ελεγχόμενη/-ες ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Περίληψη Απόφασης  
Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -