Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2010

Απόφαση 481/2010

Λήψη απόφασης επί της εκπρόθεσμης γνωστοποίησης κατά το άρθρο 4α ν. 703/77, όπως ισχύει, της εξαγοράς του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΡΚΟ ΠΕΡΔΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» από την εταιρία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ».

Απόφαση 481/2010
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 481/2010
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 29η Μαρτίου 2010
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Ιχθυοκαλλιέργειες
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Άρθρo 4α ν. 703/1977, Άρθρο 25(2) ν. 703/1977  
Διατακτικό Απόφασης Επιβάλλει πρόστιμο
Γνωστοποιούσα/-ες ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
Εξαγοραζόμενη/-ες ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΡΚΟ ΠΕΡΔΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Περίληψη Απόφασης Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, στο πλαίσιο της λήψης απόφασης επί της εκπρόθεσμης γνωστοποίησης κατά το άρθρο 4α ν. 703/77, όπως ισχύει, της εξαγοράς του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΡΚΟ ΠΕΡΔΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» από την εταιρία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ», ομόφωνα διαπίστωσε ότι:
  1. Υπήρξε συγκέντρωση κατά το άρθρο 4 του ν. 703/77,
  2. Δεν υπήρξε υποχρέωση γνωστοποίησης της συγκέντρωσης κατά το άρθρο 4α του ν. 703/77, καθότι ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στη συγκέντρωση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4στ, ανερχόταν στην εθνική αγορά σε ποσό μικρότερο από το προβλεπόμενο ελάχιστο όριο (κατώφλι) του νόμου και
Συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 703/77, καθότι η εταιρία ΣΕΛΟΝΤΑ καθυστέρησε κατ’ εξακολούθηση τη συνεργασία της με τη ΓΔΑ και την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών κατά το άρθρο 25 παρ. 1 του ιδίου νόμου. Με βάση το ανωτέρω επιβάλλεται πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, ποσό το οποίο είναι κάτω από το προβλεπόμενο από το ν. 703/77 όριο του 1% του κύκλου εργασιών της για το έτος 2005.
Ένδικα Μέσα  
Αποφάσεις ΔΕΑ -