Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

Απόφαση 594/2014

Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 - 3 του ν. 3959/2011 που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρία με την επωνυμία «ERGO International Aktiengesellschaft» επί της ανωνύμου ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία «Αγροτική Ασφαλιστική Α.Ε.».

Απόφαση 594/2014
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 594/2014
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 20η Οκτωβρίου 2014
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Παροχή Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Υπηρεσιών
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Φάση Ι (άρθρο 8 παρ. 3 ν. 3959/2011)
Διατακτικό Απόφασης Εγκρίνει
Γνωστοποιούσα/-ες ERGO International Aktiengesellschaft
Ελεγχόμενη/-ες ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Περίληψη Απόφασης  
Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -